Termeni si conditii

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile noastre și să vă asigurați că
le înțelegeți înainte de a efectua o comandă.
Ultima revizie: 24 Mai, 2018

Citiți cu atenție Termenii și condițiile noastre și asigurați-vă că le înțelegeți înainte de a efectua o comandă.

Puteți vedea, de asemenea, politicile noastre privind confidențialitatea, cookie-urile și rambursările aici:

Politica de Confidențialitate         • Politica cookie-urilor       • Politica de rambursare

KIT STANDARD – TERMENI SI CONDITII

DEFINIŢII:

1.1 “Compania” este General Genetics Corporation.
1.2 “Client” este un client privat care comanda companiei servicii de identificare a profilului ADN, care nu încheie un contract cu compania pentru desfășurarea unei afaceri, a unor acte de comerţ, a unei profesii sau a unui serviciu public etc.
1.3 “Persoana nominalizată” este persoana desemnată pe formularul de prezentare a probelor, căreia i se vor comunica rezultatele testului.
1.4 “Prelevator” este persoana care recoltează probele.
1.5 “Serviciul” este unul sau mai multe dintre servicii de identificare a profilului ADN.
1.6 “Comanda” este introducerea unui ordin pentru serviciile companiei, fie făcută în persoană, prin telefon, scrisoare, poştă electronică,prin completarea unui formular de comanda sau orice altă metodă.
1.7 “Preț” este preţul stabilit în lista curentă de prețuri pentru serviciile companiei.
1.8 “Kituri” sunt kiturile furnizate clientului pentru colectarea de probe .

2. APLICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR:

2.1 Aceşti termeni şi condiţii exclud aplicarea oricăror alți termeni și conditii, pe care clientul ar putea pretinde să se aplice în orice acord, comandă de cumpărare, confirmare de comandă sau document similar.
2.2 Toate comenzile pentru servicii se consideră a fi oferte formulate de către Client pentru achiziţionarea serviciilor în conformitate cu aceşti termeni şi condiţii. Compania nu consideră acceptată nicio ofertă până când clientul nu a efectuat plata pentru serviciile comandate.
2.3 Acceptarea serviciului se confirmă odată ce clientul a plătit pentru acest serviciu. Plata va fi considerata ca o dovadă concludentă de acceptare a acestor termeni şi condiţii decătre client.

3. AMPLOAREA ACESTOR TERMENI ŞI CONDIŢII:

3.1 Niciun alt termen sau condiție, cu excepția celor conținute în acest document, nu se vor aplica sau adăuga acestor termeni şi condiţii, dacă nu sunt acceptate de comun acord intre Client și Directorul Executiv al Companiei (sau alte persoane împuternicite în acest scop)
3.2 Aceşti termeni şi condiţii nu afectează drepturile reglementate ale clientului în calitatea sa de consumator.
3.3 În situația în care oricare parte a acestor termeni şi condiţii sunt declarate nerezonabile, nule sau inaplicabile în urma unei proceduri juridice, arbitrale sau altei proceduri similare, părțile își manifestă intenția ca aplicabilitatea celorlalte părţi ale acestor termeni si conditii să nu fie afectate.
3.4 Toate acordurile din partea Clientului, care se referă la mai mult de o persoană sau o entitate, vor fi considerate acordate în solidar.

4. RESPONSABILITĂȚILE COMPANIEI:

4.1 Compania va oferi testele efectuate de un laborator care este acreditat ISO 17025 şi/sau la standard AABB .
4.2 Compania se va strădui să pună rezultatelor testelor la dispoziţia persoanei nominalizate în intervalele de timp specificate pentru serviciile sale Standard sau Express. Aceste intervale declarate de către societate vor fi calculate începînd de la primirea probelor la laborator si nu de la primirea probelor la orice birou administrativ sau agent al Companiei.
4.3 Compania va trimite toate kiturile către client prin expediție recomandată, cu excepţia cazului în care clientul solicită altceva. Costul trimiterii kitului este inclus în preţ. Compania nu este responsabilă pentru întârzieri cauzate de sistemul poştal. Este responsabilitatea Clientului să notifice compania în cazul în care nu a primit Kit-ul într-un termen rezonabil de aşteptat de la sistemul poştal din ţara respectivă.
4.4 Dacă,fără o culpă a clientului, kiturile pentru prelevarea de probe livrate sau mostrele expediate către companie sunt deteriorate la sosire sau pachetele sterile au fost compromise, compania va furniza gratuit kituri noi. Kiturile defecte vor fi obligatoriu returnate de către Client, cu achitarea transportului retur pe cheltuiala lui și vor fi marcate vizibil ca fiind defecte, pentru eliminarea de către companie.
4.5 Compania va expedia un singur Kit pentru fiecare comandă a clientului. Kiturile suplimentare solicitate vor fi expediate cu suportarea unei taxe administrative în funcţie de ţara de destinaţie (consultaţi anexa 1 pentru taxele orientative).
4.6 Dacă, fără a exista o culpă a Companiei, probele furnizate de Client nu asigură generarea unui profil ADN din cauza insuficienței ADN recoltat sau din cauza contaminării eșantionului, se va aplica o taxă de re-eşantionare pentru fiecare tampon oral retrimis (consultați anexa 2 pentru taxe). În cazul esantioanelor non-standard, prețul normal se adaugă în plus faţă de tariful standard.
4.7. Clientul înţelege şi acceptă că compania nu garantează furnizarea de rezultate concludente în urma testării înrudirii ADN. Este imposibil de anticipat rezultatul analizei de înrudire până când testul este finalizat. Compania nu este în măsură să ramburseze sumele achitate clientilor care primesc un rezultat neconcludent.
4.8. Clientul înţelege că, cu toate că testările pe care compania le realizează sunt foarte precise, ca în cazul oricărei testări, există o posibilitate de eroare sau omisiune. Clientul, prin urmare, ia la cunoștință şi acceptă ca, în cazul în care Clientul se îndreaptă cu pretenții de despăgubire împotriva Companiei, ca urmare a oricărei fapte a Companiei, fie ea din neglijență, fie din alt motiv, răspunderea companiei nu trebuie să depășească costul plătit de către Client pentru testare şi este de acord să considere Compania, agenţii, persoanele din conducere şi angajaţii imuni la alte cereri sau daune. Aceste drepturi ale clientului sunt aplicabile sub rezerva notificării oricărei erori sau omisiuni în termen de 30 de zile de la data expedierii raportului de testare către Persoana nominalizată, prin email sau posta. Orice responsabilitate rezultată din această clauză (4.8) va fi limitată la costul serviciului care a fost contractat.
4.9 Societatea nu este răspunzătoare pentru orice pierdere sau daună suferită de Client sau orice altă persoană ca urmare a rezultatelor testelor de raportare la persoana nominalizată sau altor persoane autorizate, cu excepţia cazului în compania a fost neglijent.
4.10. Compania nu va fi raspunzatoare pentru orice eşec sau întârziere în executarea serviciilor sale de testare prin cauze care nu sunt sub controlul său ( forța majoră ), inclusiv, dar nelimitându-se la calamități naturale, inundaţii, secetă, furtună, război, grevă, blocaj, colaps al sistemelor sau al accesul la rețeaua informatică, foc, explozie, terorism, sabotaj sau alt eveniment care nu se află sub controlul său.
4.11 În conformitate cu legislația aplicabilă protecției datelor, compania va obţine, utiliza, procesa şi divulga datele personale ale Clientului doar în scopul îndeplinirii responsabilităților sale contractuale, precum și în alte scopuri cum ar fi actualizarea înregistrărilor clienților, prelucrarea în vederea depunerii declarațiilor legale, prevenirea criminalităţii şi conformarea la cerințele legislative. Clientul este îndreptățit să primească o copie a datelor sale cu caracter personal pe care Compania le deține, iar aceste date pot fi obţinute în urma plății unei taxe administrative.
4.12. Compania își rezerva dreptul de a refuza efectuarea unor servicii, dacă are motive întemeiate să creadă că probele biologice au fost sau vor fi obţinute ilegal, sau rezultatele vor fi folosite pentru un scop ilegal, necorespunzător sau lipsit de etică, dacă se află în conflict de interese cu un Client existent, dacă calitatea serviciilor Companiei ar putea fi compromisă, sau dacă există un alt motiv întemeiat pentru a proceda astfel.
4.13 Rapoarte de testare furnizate de Companie vor fi transmise Persoanei Nominalizate. Toate persoanele testate vor fi îndreptățite să primească o copie a raportului. Vezi, de asemenea, clauza 4.14 de mai jos.
4.14 Rapoartele scrise vor fi transmise prin email Persoanei Nominalizate, dacă nu este stipulat altfel. La cerere, o copie pe hârtie a rezultatelor este disponibilă prin poştă contra unei taxe suplimentare.
4.15 Compania îşi rezervă dreptul de a elibera rezultatele sau a discuta rezultatele cu: a. toate persoanele testate; sau b. dacă persoana testată este un minor, cu mama sau cu altă persoană cu responsabilități parentale, în situația în care Persoana Nominalizată sau o altă persoană autorizată nu le-a înmânat, fără a avea motive rezonabile, o copie a rezultatelor.
4.16 Compania îşi propune să ofere servicii de înaltă calitate în orice moment. În cazul în care clientul nu este multumit de serviciul pe care l-a primit, ar trebui să formuleze o plângere scrisă adresată Companiei. 4.17 Compania se va strădui să analizeze orice plângere cu promptitudine şi să explice poziția sa Clientului. Compania va face tot posibilul pentru a rezolva orice reclamaţii sau probleme; orice decizie a managementului este definitivă.
4.18 Toate probele care sunt trimise de catre client, care au semnat formularul de acord vor fi procesate imediat de laborator la primirea acestora. În cazul în care sunt trimise eșantioane suplimentare față de comanda iniţială, plata suplimentară va trebui să fie efectuată înainte de eliberarea rezultatelor.

5. RESPONSABILITĂŢILE CLIENTULUI

5.1 Clientul este responsabil de asigurarea returnării tuturor documentelor obligatorii, inclusiv formularul de acord şi a declaraţiilor (dacă este cazul). În cazul în care documentele nu vor fi completate corespunzător, compania va fi în imposibilitatea de a-și respecta obligaţiile pe care le are conform acestor termeni şi condiţii şi nu mai are nicio răspundere fata de client până când documentele sunt transmise.
5.2 Clientul are responsabilitatea să se asigure că toate formularele şi documentele sunt completate corect şi că toate datele necesare sunt scrise clar, lizibil şi cu litere majuscule. În cazul în care apar orice probleme legate de informaţiile furnizate care nu sunt clar vizibile şi lizibile, iar clientul solicită orice modificare a datelor/informaţiilor scrise de ei, clientul va suporta o taxă administrativă(vezi anexa 6.)
5.3 Dacă, în urma al unei erori din partea Clientului (sau Prelevatorului ales de către client) documentele solicitate nu vor fi returnate, Compania este obligată să anuleze comanda pentru servicii, fără să se acorde vreo restituire.
5.4 La cerere, Compania se va strădui să furnizeze Clientului cât mai multe informatii despre serviciile pe care o oferă, precum și o imagine cât mai clară despre rezultatele pe care analizelele pot sau nu le pot arăta, dar clientul trebuie să decidă dacă serviciul oferit de companie este sau nu potrivit pentru un anumit scop şi Compania îi recomandă Clientului să beneficieze la nevoie de consultanță juridică sau de altă natură, înainte de a comanda testul. 5.5 Clientul este responsabil să se asigure că el (sau Prelevatorul ales) au dreptul legal de a deține şi de a obţine probele biologice ce vor fi trimise Companiei pentru analiza. (Dacă sunteţi un rezident din Marea Britanie vă rugăm să consultaţi anexa 3 pentru mai multe informaţii despre HTA).
5.6. Clientul este de acord să garanteze Companiei lipsa acesteia de răspundere împotriva oricăror pretenţii, cheltuieli, pierdere sau daune suferite de Companie ca urmare a faptului că Clientul (sau Prelevatorul), vor trimite Companiei orice probele care nu au fost obținute în mod legal.
5.7 Compania recomandă insistent Clientului să obţină consultanţă juridică independentă despre dreptul lor de a lua sau de a obţine probe de material biologic de la alte persoane decât ei înşişi.
5.8. Compania nu susține că clientul are dreptul legal să efectueze demersuri pentru a obţine probe biologice pentru analize.
5.9. Clientul garantează că toate informaţiile furnizate către Companie în scopul de a comanda serviciul sunt corecte şi că orice card de credit / card de debit folosit pentru a plăti pentru serviciu este deţinut de către ei (sau că au autorizarea proprietarului ca să-l utilizeze pentru a plăti acest serviciu).
5.10 Clientul garantează că are dreptul de a oferi societăţii toate informaţiile şi datele furnizate, şi că va garanta și va despăgubi Compania împotriva eventualor cereri de ale terților referitoare la încălcarea regimului informaţiilor sau a datelor, încălcarea confidenţialităţii sau nerespectarea legilor de protecţie a datelor.
5.11 Este responsabilitatea clientului să ofere sau să se asigure că persoanele testate furnizează la cerere toate materialele sau probele necesare de identificare către Companie și că vor returna, complet și corect, toate formularele și documentele trimise sau solicitate de către Companie. finaliza complet orice forme sau documentele furnizate sau cere de către companie. Lipsa acestui lucru poate duce la întârzierea sau inexactitatea rezultatelor testelor, modificări care care pot afecta valoarea probatorie a rezultatelor testelor şi în astfel de circumstanţe compania nu este responsabilă pentru orice intarziere sau inexactitate. Compania nu este raspunzătoare pentru imposibilitatea de a furniza exacte, complete datorită calităţii insuficiente, incomplete sau slabe din eșantion. Orice teste suplimentare pot antrena taxe suplimentare.
5.12. Clientul este responsabil pentru a se asigura că Persoana Nominalizată este conştientă de necesitatea de confidenţialitate şi că nu ar trebui să dezvăluie conţinutul raportului altor persoane înafara celor autorizate de către persoanele testate. A se vedea, de asemenea, clauza 4.11 mai sus.
5.13 Clientul trebuie să încheie contract cu Compania doar dacă sunt dispuşi să se supună acestor acesti termeni si conditii.

6. TAXE PENTRU SERVICII

6.1 Preţul serviciilor companiei este cel stabilit de Companie și revizuit periodic, prețurile sunt detaliate în lista curentă de pret a companiei. Lista de preturi a companiei este disponibilă pe website sau la cerere.
6.2 Serviciul Express este un cost suplimentar, care va fi perceput în plus față de costul Standard de testare, ținând seama de costurile suplimentare implicate în furnizarea de rezultate anterior timpului normal de procesare.

7. ANEXA PLATA SI ANULARE

7.1 Compania nu va accepta o comandă pentru servicii la Client până când plata integrală a fost primită.
7,2 Restituirile nu se vor opera: toate vanzarile sunt finale. Din cauza caracterului personalizat al kit-urilor de testare ADN, care sunt personalizate pentru fiecare client, aceste servicii și produse nu se încadrează în rglementările pentru vînzarea la distanță.
7,3 Dacă serviciile de testare ADN sunt anulate înainte de livrarea sau de procesarea mostrelor, se va aplica și deduce o taxă de administrare (anexa 4).
7.4 Plata se poate face prin card de credit, transfer bancar direct ordin de plată. Pentru plăţile prin card de credit, taxele de transfer sunt suportate de către Companie. Pentru toate celelalte metode de plată, Clientul este responsabil pentru toate taxele bancare apărute în cursul tranzacției.
7.5 Clientul are la dispoziție trei luni de la efectuarea comenzii pentru a trimite probele Companie. În cazul în care clientul nu reuşeşte să trimită mostre în acest interval de timp, contul va fi închis. Compania va percepe o taxă de reactivare pentru a redeschide contul şi procesa orice probe trimise (vezi anexa 3 pentru taxe).
7.6 Odată ce analizele sunt finalizate, datele clientului sunt archivate după o perioadă de 6 luni. Dacă Clientul doreşte să acceseze datele, după ce a trecut o perioadă de 6 luni, o taxă de administrare se va aplica conform anexei nr 3.

8. DURATA ŞI LIVRAREA
Datele specificate de către companie pentru încheierea analizei şi raportarea rezultatelor sunt orientative şi nu sunt de esenţa contractului, iar Compania nu este responsabilă față de Client pentru orice pierdere sau prejudiciu direct sau indirect cauzat de o întârziere. Livrarea de produse sau servicii poate fi întârziată de terțe părți. Compania nu este răspunzătoare pentru orice întârziere în furnizarea de servicii şi timpul nu este considerat aspect esențial.

9. ALTE ASPECTE
9.1 Riscurile pentru orice probe sau specimene furnizate de către Client (Prelevatorul acestuia) afectează doar Clientul. Orice document şi orice rezultate ale testelor sau similare sunt reținute de către Companie până când toate plăţile au fost primite de la Client.
9.2 Compania are dreptul de a distruge toate mostrele de ADN (inclusiv probele extrase) primite de la Client la trei luni după trimiterea Raportului către Persoana Nominalizată.
9.3 Drepturile de autor ale tuturor textelor, documentelor şi rapoartelor, etc, utilizate de către Companie, ramân în proprietatea Companiei. COMPETENŢA ŞI DETALIILE DE CONTACT Contractul dintre Companie și Client, după cum reiese din aceşti termeni şi condiţii, este supusă legilor şi instanţele din SUA care vor avea jurisdicţie exclusivă în legătură cu orice pretenţie sau litigiu care decurge din contract.

ANEXE:
1. Kit-uri suplimentare local / international
UK GBPE 20.00 / GBPE 30.00
Europa EUR€ 30.00 / EUR€ 45.00
USA USD$ 45.00 / USD$ 60.00
Canada CAD$ 45.00 / CAD$ 60.00
Africa de sud ZAR 490.00 / ZAR 650.00
Altele USD$ 45.00 / USD$ 60.00 (în funcție de locație)

2. Refacerea probelor contaminate:
UK GBPE 60.00
Europa EUR€ 70.00
USA USD$ 100.00
Canada CAD$ 100.00
Africa de sud ZAR 1200.00
Altele USD$ 100.00 (în funcție de locație)

*acoperă maxim 2 persoane pentru retestare bucală. (Pentru probe non-standard vă rugăm consultați lista de prețuri online). Kit-ul de prelevare nu e inclus.

3. Taxa de reactivare pentru dosare arhivate

UK • GBPE 50.00
Europe EUR€ 85.00
USA USD$ 85.00
Canada CAD$ 85.00
South Africa ZAR 815.00
Altele USD$ 85.00 (în funcție de locație)

4. Anularea comenzii înainte de expedierea probelor
UK GBP 25.00
Europa EUR€ 35.00 USA USD$ 50.00
Canada CAD$ 50.00
South Africa ZAR 500.00
Altele USD$ 50.00

5. Pentru rezidenții în Regatul Unit – Human Tissue Act It is an offence under section 45 of the Human Tissue Act to have any bodily material with intent to analyse the DNA in it without qualifying consent, subject to certain exceptions. This offence applies to the whole of the UK.

6. Modificarea informațiilor furnizate de Client
UK GBPE 20.00 Europa EUR€ 30.00
USA USD$ 45.00
Canada CADs 45.00
South Africa ZAR 490.00
Altele USD$ 45.00 / USD$ 60.00
Sediul social: General Genetics Corporation, MSC3ARP Box 30001, Genesis Center – B, Las Cruces, NM 88003, USA.
Nota: această traducere are doar caracter informativ. Textul legal care cuprinde Termenii si Condițiile aplicabile contractului cu GGC este varianta în limba engleză

Skip to toolbar